ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): EF537E36F25E021EC2257AA800432618
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 31 / 10 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Παθολογίας
Τίτλος: H επίδραση της διάρκειας βαδίσματος στην ελαστικότητα των μεγάλων αρτηριών καθώς και στην αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: xix,169
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Ναι
Σελίδες ευρετηρίου: 6,124,126,131
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Στεφανάδης Χριστόδουλος (επιβλέπων), Μιχαηλίδης Ανδρέας, Λεκάκης Ιωάννης
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 428
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η άσκηση βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών με στεφανιαία νόσο. Εντούτοις η ιδανική διάρκεια άσκησης για τον κάθε ασθενή παραμένει ασαφής.
ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να διερευνηθεί η επίδραση της διάρκειας άσκησης στις ελαστικές ιδιότητες αρτηριών, καθώς και στο οξειδωτικό στρες/αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς σε πάσχοντες από σταθερή στεφανιαία νόσο.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΟ, ΜΕΘΟΔΟΙ: Εξήντα άνδρες με στεφανιαία νόσο τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες και υποβλήθηκαν με τυχαιοποιημένο και διασταυρούμενο τρόπο σε βάδισμα σε κυλιόμενο τάπητα για 30 και 60 λεπτά με μεσοδιάστημα 2-3 εβδομάδων. Σε όλους τους συμμετέχοντες εκτιμήθηκαν, μη-επεμβατικά, προ της άσκησης και 24 ώρες μετά την άσκηση η αορτική και η κερκιδική πίεση όπως και παράμετροι αρτηριακής ελαστικότητας (δείκτης ενίσχυσης– AIx και ταχύτητα σφυγμικού κύματος– PWV). Αντίστοιχα, πριν από κάθε άσκηση και 24 ώρες μετά έγινε αιμοληψία για μέτρηση επιπέδων μαλονδιαλδεΰδης (MDA) πλάσματος και ισομορφών υπεροξειδικής δισμουτάσης (SOD1 και SOD2.)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αορτική και κερκιδική αρτηριακή πίεση (ΑΠ) δεν επηρεάστηκαν 24 ώρες μετά την άσκηση (p=ΜΣ και για τις 2). Το βάδισμα διάρκειας 30 λεπτών βελτίωσε το δείκτη AIx (από 33,79 ± 0,91% σε 31,73 ± 0,86%, p<0,001) και την PWV (από 9,26 ± 0,95 m/s σε 9,06 ± 0,21 m/s, p<0,001), ενώ η άσκηση επί 60 λεπτά είχε επιβαρυντικές επιπτώσεις στην αγγειακή ελαστικότητα (ως προς τον AIx: από 33,37 ± 0,93% σε 33,73 ± 1,05%, p=ΜΣ και ως προς την PWV: από 9.25 ± 0,19 m/s σε 9,37 ± 0,21 m/s, p < 0,05 κυρίως στους μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς). Το βάδισμα επί 60 λεπτά συσχετίσθηκε και με μια σημαντική κατά 20% αύξηση των επιπέδων της MDA (p=0,016). Η άσκηση δεν είχε καμία επίδραση στα επίπεδα της SOD1, εντούτοις συσχετίσθηκε με αυξημένα επίπεδα της SOD2 μετά από βάδισμα 30 λεπτών (από 2.26 ± 0.22 ng/mL σε 2.36 ± 0.18 ng/mL, p < 0.05), αλλά όχι μετά από βάδισμα 60 λεπτών (p=ΜΣ).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η βραχύτερη διάρκεια άσκησης (30 λεπτά βαδίσματος) συσχετίσθηκε με βελτιωμένη αγγειακή λειτουργία και αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού, ενώ με την παράταση της άσκησης στα 60 λεπτά χάνονται αυτά τα ευεργετικά φαινόμενα ενώ αντιθέτως, ιδίως στους μεγαλύτερους σε ηλικία στεφανιαίους ασθενείς, ακολουθείται από επιβαρυμένη αγγειακή λειτουργία. Οι ενδείξεις αυτές υποδεικνύουν την ανάγκη να διερευνηθεί με περισσότερες μελέτες το πιθανό όφελος από μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση στον καθορισμό του προγράμματος άσκησης, στην αντιμετώπιση του πάσχοντος από στεφανιαία νόσο.
Περίληψη στα αγγλικά
BACKGROUND: Exercise improves the clinical outcome of patients with coronary artery disease (CAD); however, the ideal exercise duration for each patient remains unclear.
OBJECTIVE: To investigate the effects of exercise duration on arterial elastic properties and antioxidant/pro-oxidant mechanisms in patients with CAD
DESIGN, SETTING, PATIENTS and INTERVENTIONS: Sixty male patients with CAD were randomized into two groups, and underwent exercise for 30 min or 60 min in a crossover design with 2 weeks' wash-out period. In all participants aortic and radial blood pressures (BP) and arterial elastic properties (augmentation index (AIx)/pulse wave velocity (PWV)) were determined, non-invasively, at baseline and 24 h after exercise. Plasma malonyldialdehyde (MDA) and superoxide dismutase (SOD)1 and SOD2 levels were also measured.
RESULTS: Exercise had no effect on aortic and radial BP (p=NS for all). Walking for 30 min improved AIx (from 33.79 ± 0.91% to 31.73 ± 0.86%, p<0.001) and PWV (from 9.26 ± 0.95 m/s to 9.06 ± 0.21 m/s, p<0.001), while exercise for 60 min had adverse effects on vascular stiffness (for AIx: from 33.37 ± 0.93% to 33.73 ± 1.05%, p=NS and for PWV: from 9.25 ± 0.19 m/s to 9.37 ± 0.21 m/s, p < 0.05 mainly in older patients). Exercise for 60 min was associated with a significant 20% increase in MDA levels (p=0,016). Exercise had no effects on SOD1 levels, however it significantly increased SOD2 levels after 30 min (from 2.26 ± 0.22 ng/mL to 2.36 ± 0.18 ng/mL, p < 0.05) but not after 60 min (p=NS). Conclusion Shorter exercise duration was associated with favorable antioxidant and vascular effects, while longer exercise blunted these beneficial effects and was accompanied by adverse effects on vascular function, mainly in older coronary patients. Further studies are required to explore the hypothesis that a more individualized approach to the selection of the appropriate exercise program should be considered for patients with CAD.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
ΆσκησηExercise
Στεφανιαία νόσοςCoronary Artery Disease
ΕνδοθήλιοEndothelium
Οξειδωτικό στρεςOxidative stress
Ελαστικότητα Arterial stifness


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
Σούλης ΔημήτριοςΑ.


Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου.


URL πλήρους ψηφιακού κειμένου: http://www.lib.uoa.gr/greylit/greylit.pl?i=EF537E36F25E021EC2257AA800432618


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ