ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): E300DD5A68F49DE5C2257AA8003B0840
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 31 / 10 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Χειρουργικός
Τίτλος: Μελέτη επίπτωσης νέων σπονδυλικών καταγμάτων μετά από κυφοπλαστική και ανάδειξη παραγόντων κινδύνου
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 128
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Γεώργιος Π. Λυρίτης , Νικόλαος Α. Παπαιωάννου , Σπυρίδων Γ. Πνευματικός (επιβλέπων)
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 250
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Εισαγωγή: Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την θεραπεία των οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγμάτων. Η κυφοπλαστική και η σπονδυλοπλαστική παρουσιάζουν ως επιπλοκή επιπρόσθετα/δευτεροπαθή κατάγματα σε γειτονικά επίπεδα. Σε μερικές κατηγορίες ασθενών ο κίνδυνος εμφάνισης επιπρόσθετου κατάγματος είναι αυξημένος.
Σκοπός: O σκοπός αυτής της κλινικής μελέτης είναι να προσδιορίσει την επίπτωση εμφάνισης επιπρόσθετων καταγμάτων μετά την εφαρμογή της τεχνικής της κυφοπλαστικής και να αναδείξει παράγοντες κινδύνου εμφάνισης αυτών εστιάζοντας στον οστικό μεταβολισμό και τα επίπεδα 25(ΟΗ)D των ασθενών.
Υλικά και Μέθοδος: Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 98 επεμβάσεις κυφοπλαστικής σε 40 ασθενείς , με πρωτοπαθή οστεοπόρωση και 98 σπονδυλικά κατάγματα. Η κυφοπλαστική πραγματοποιήθηκε σε όλα τα συμπτωματικά επίπεδα. Σε αυτούς του ασθενείς ελήφθησαν γενικά δημογραφικά στοιχεία που αφορούσαν το φύλο την ηλικία, το BMI, την κατανάλωση αλκοόλ και καπνού, στοιχεία για τυχόν φαρμακευτική αγωγή που ελάμβαναν καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούσαν το ατομικό ιστορικό τους, τον αρχικό αριθμό σπονδυλικών καταγμάτων, τα μη-σπονδυλικά κατάγματα και την διαφυγή οστικού τσιμέντου μετά την επέμβαση. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο και έγινε αξιολόγηση της BMD τους , των βιοχημικών οστικών δεικτών και των επιπέδων 25(ΟΗ)D ενώ έγινε εκτίμηση του πόνου και της ποιότητας ζωής των ασθενών με το ερωτηματολόγιο Qualeffo.
Αποτελέσματα: H μέση ηλικία του πληθυσμού της μελέτης ήταν 70. 6 έτη (εύρος 40-83). Μετά την επέμβαση 9 ασθενείς (11 επίπεδα) (22. 5% των ασθενών, 11. 2% σε ποσοστό επί των επιπέδων) εμφάνισαν επιπρόσθετο/δευτεροπαθές σπονδυλικό κάταγμα. Διαφυγή οστικού τσιμέντου στον μεσοσπονδύλιο δίσκο αναγνωρίστηκε σε 7 ασθενείς (17, 5%). Οι ασθενείς που δεν εμφάνισαν επιπρόσθετο/δευτεροπαθές σπονδυλικό κάταγμα μετά την επέμβαση είχαν υψηλότερα επίπεδα 25(ΟΗ)D (22. 6±5. 51 vs. 14. 39±7. 47, p=. 001) και χαμηλότερα επίπεδα ΝTx ορού (17. 11±10. 20 vs. 12. 90±4. 05, p=. 067) σε σύγκριση με τους ασθενείς που εμφάνισαν κάταγμα μετά την επέμβαση. Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν σαφή ύφεση του πόνου και σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Συμπεράσματα: Η κυφοπλαστική αποτελεί μία μέθοδος με σημαντικά αποτελέσματα στην ύφεση του πόνου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποστεί σπονδυλικό κάταγμα. Ο οστικός μεταβολισμός και τα επίπεδα 25(ΟΗ)D παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση επιπρόσθετων/δευτεροπαθών σπονδυλικών καταγμάτων.
Περίληψη στα αγγλικά
Introduction: Over the past 20 years, methods of minimally invasive surgery have been developed for the treatment of vertebral compression fractures. Balloon kyphoplasty and vertebroplasty are associated with a recurrent fracture risk in the adjacent levels after the surgical procedure. In certain patient categories with impaired bone metabolism, the risk of subsequent fractures after kyphoplasty is increased.
Purpose: The aim of this clinical study is to determine the incidence of recurrent fractures after kyphoplasty and explore whether the status of bone metabolism and 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D levels affect the occurrence
of these fractures.
Patients and Methods: A total of ninety-eight kyphoplasties were performed in 40 female patients with primary osteoporosis and vertebral fractures. Balloon kyphoplasty was performed on all symptomatic acute vertebral compression fractures. Age, body mass index, history of tobacco use, number of initial vertebral fractures, intradiscal cement leakage, history of nonspinal fractures, use of antiosteoporotic medications, bone mineral density, bone turnover markers, and 25(OH)D levels were assessed. All participants were evaluated clinically and/or radiographically while there was an assessment of pain and quality of life of the patients with the questionnaire Qualeffo.
Results: The mean population age was 70. 6 years (range, 40–83 years). After initial kyphoplasty procedure, nine patients (11 levels) (22. 5% of patients, 11. 2% of levels) developed a post-kyphoplasty vertebral compression fracture. Cement leakage was identified in seven patients (17. 5%). The patients without recurrent fractures after kyphoplasty demonstrated higher levels of 25(OH)D (22. 6±5. 51 vs. 14. 39±7. 47, p=. 001) and lower N-terminal cross-linked telopeptide values (17. 11±10. 20 vs. 12. 90±4. 05, p=. 067) compared with the patients with recurrent fractures. All patients showed significant pain reduction and improvement in quality of life.
Conclusions: Kyphoplasty is a technique with remarkable results in managing pain of osteoporotic vertebral fractures and improving quality of life. Bone metabolism and 25(OH)D levels seem to play a role in the occurrence of post-kyphoplasty recurrent vertebral compression fractures.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
οστεοπόρωσηosteoporosis
σπονδυλικό κάταγμαvertebral fracture
κυφοπλαστικήkyphoplasty
οστικός μεταβολισμόςbone metabolism
25 (ΟΗ) D25 (ΟΗ) D


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΖαφείρηςΧρήστοςΠέτ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ