ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): D31E41DAF7BD70E7C2257D0B0027DF23
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 4 / 7 / 2014
Τύπος εργασίας: Διπλωματική εργασία (Μεταπτυχιακή)
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Γεωλογίας και ΓεωπεριβάλλοντοςΤομέας ή ΠΜΣ: ΠΜΣ με ειδίκευση στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Τίτλος: Estimation of the environmental impact of the phosphogypsum stockpile in the Schistos waste site (Piraeus, Greece) using a combination of laboratory techniques and GIS
Μεταφρασμένος τίτλος: εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόθεσης φωσφογύψου στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ σχιστού κάνοντας χρήση εργαστηριακών τεχνικών και ΓΣΠ
Γλώσσα: Αγγλικά
Αρ. σελίδων: 117
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Ναι
Σελίδες ευρετηρίου: 3-4
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Αθανάσιος Γκοντελίτσας Επικ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Νικόλαος Βούλγαρης Αναπλ. Καθηγ., Θεόδωρος Μερτζιμέκης Επίκ. Καθηγητής
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 92
Έτος κατάθεσης: 2014
Περίληψη στα ελληνικά
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθηνών - Πειραιώς (ΠΕΣΥΔΑΠ), που διαχειρίζεται την απόθεση της φωσφογύψου στο Σχιστό. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων των ραδιονουκλιδίων που περιέχονται στην φωσφογύψο που έχει αποτεθεί στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Σχιστού, καθώς επίσης και η μελέτη ενδεχόμενης διαφυγής ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία με χρήση GPS, δειγμάτων φωσφογύψου, δειγμάτων εδάφους από την γύρω περιοχή και δειγμάτων εδάφους από το κάλυμμα της απόθεσης. Στη συνέχεια, έγινε εφαρμογή πλήθους εργαστηριακών και αναλυτικών τεχνικών με σκοπό τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του 226Ra στα συλλεγμένα δείγματα, αλλά και τη μελέτη της ενδεχόμενης διαφυγής του στο περιβάλλον. Εφαρμόστηκαν αναλυτικές μέθοδοι όπως powder-XRD, XRF, SEM-EDS και φασματοσκοπία ακτίνων γ. Τέλος, εφαρμόστηκαν εργαστηριακές τεχνικές, όπως η μέθοδος της TCLP αλλά και τεστ έκπλυσης με νερό βροχής. Αφότου, έγινε προσδιορισμός των συγκεντρώσεων ραδιενέργειας στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Σχιστού, δημιουργήθηκαν ψηφιακοί χάρτες της περιοχής, με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), ούτως, ώστε να απεικονιστεί η κατανομή των συγκεντρώσεων στην περιοχή μελέτης. Από τα αποτελέσματα γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι τιμές της ραδιενέργειας εμφανίζονται αυξημένες στην περιοχή της απόθεσης που έχει αποκαλυφθεί και εμφανίζεται εκτεθειμένη η φωσφογύψος.
Περίληψη στα αγγλικά
The present study was conducted in collaboration with the Environmental Association of Municipalities of Athens - Piraeus (EAMAP). The purpose of the present study was the determination of the radionuclides concentrations of the phosphogypsum deposited in the Schistos waste site (Piraeus, Greece), as well as the study of potential radiation release to the surrounding environment. Sampling was carried out in collaboration with EAMAP, using GPS, in order to record the exact location of each sampling site. Afterwards, several laboratory and analytical techniques were employed to characterize the phosphogypsum and soil samples collected from the deposit and the surrounding environment. These techniques included powder-XRD, XRF, SEM-EDS and γ-ray spectrometry using a HPGe detector. In addition, laboratory experiments, such as TCLP procedure and leaching experiments using rainwater from the Attica region, were conducted.
Finally, the experimental results obtained from the γ-ray spectrometry were distributed in maps created using GIS (Geographic Information Systems). The resulted maps showed the radionuclides distribution in our studied area and the potential hazard. The distribution indicated the existence of an area, in which the radionuclides, more specifically the most imporant 226Ra, show elevated concentrations. This can be attributed to the fact that phosphogypsum is exposed at the time in the studied area.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
ΦωσφογύψοςPhosphogypsum
226Ra226Ra
Κατανομή ραδιενέργειαςRadioactivity distribution
Χάρτες GIS GIS maps


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΠαπαγεωργίουΦανήΙ.


Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου.


URL πλήρους ψηφιακού κειμένου: http://www.lib.uoa.gr/greylit/greylit.pl?i=D31E41DAF7BD70E7C2257D0B0027DF23


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ