ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): CEA1C806B3CB8F09C2257AAC007FEFA6
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 5 / 11 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Χειρουργικός
Τίτλος: Περιοχική αναισθησία ταχείας διακίνησης στην καισαρική τομή
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 119
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Όχι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Αργυρώ Φασουλάκη
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 208
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Σκοπός: Η περιοχική αναισθησία χρησιμοποιείται ευρέως στην καισαρική τομή. Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση της συνδυασμένης υπαραχνοειδούς–επισκληρίδιας με την επισκληρίδια αναισθησία για καισαρική τομή.
Υλικό και μέθοδος: Εκατόν οχτώ επίτοκες προγραμματισμένες για καισαρική τομή τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν συνδυασμένη (Σ) ή επισκληρίδια αναισθησία (Ε) Στην ομάδα Ε χορηγήθηκαν 15 ml ροπιβακαΐνης 0.75%, ενώ στην ομάδα Σ χορηγήθηκαν υπαραχνοειδώς 2 ml ροπιβακαΐνης 0.75%.
Κατεγράφησαν ο χρόνος που χρειάστηκε ο αισθητικός αποκλεισμός να εγκατασταθεί και να αποδράμει στο Θ4 και Θ6 δερμοτόμια αντίστοιχα, η χρονική στιγμή εισόδου και εξόδου από τη ΜΜΑΦ και η χρονική στιγμή της επανάκτησης πλήρους κινητικότητας. Μετεγχειρητικά καταγράφηκε η κατανάλωση μορφίνης και πόνου σε ηρεμία και βήχα με κλίμακα VAS στις 2, 4, 8 και 24 ώρες. Καταγράφηκε επίσης η ικανότητα κινητοποίησης των ασθενών, η ικανοποίησή τους με λεκτική κλίμακα 0-10, αλλά και η συχνότητα εμφάνισης πονοκεφάλου, ναυτίας ή/και εμέτου.
Αποτελέσματα: Ο αισθητικός αποκλεισμός έφθασε στο επίπεδο Θ4 μετά από 28±10 λεπτά στην ομάδα Ε και μετά 9±4 λεπτά στην ομάδα Σ και υποχώρησε έως το Θ6 μετά από 200 (98–439) λεπτά στην ομάδα Ε και μετά 125.5 (70–332) λεπτά στην ομάδα Σ (p <0.001και p <0.001 αντίστοιχα). Ο χρόνος από την έγχυση του τοπικού αναισθητικού έως την είσοδο και την έξοδο των ασθενών στη ΜΜΑΦ ήταν μεγαλύτερος στην ομάδα Ε (93.14±14.9 και 233.3±86.02 λεπτά, αντίστοιχα) σε σχέση με την ομάδα Σ(76.23±14.2 και 154.65±61.8 λεπτά, αντίστοιχα) (p< 0.001). Ο χρόνος για την επανάκτηση πλήρους κινητικότητας ήταν μεγαλύτερος στην ομάδα Ε (120 (78-399) λεπτά) σε σχέση με την ομάδα Σ (101 (69-258) λεπτά) (p=0.003).
Η κατανάλωση μορφίνης 2 ώρες μετεγχειρητικά ήταν στην ομάδα Ε 1.78±2.45 mg ενώ στην ομάδα Σ 7.30±4.69 mg (p<0.001). Η κατανάλωση μορφίνης ήταν για το 4 ώρες μετεγχειρητικά ήταν 3.27±3.81 mg και 9.04±5.7 mg στις ομάδες Ε και της Σ αντίστοιχα (p<0.001). Η συνολική κατανάλωση μορφίνης 24 ώρες μετεγχειρητικά ήταν 40.71±16.05 mg στην ομάδα Ε και 42.7 ±17.2 mg στην ομάδα Σ (p=0.38). Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν στη βαθμολογία VAS, κατά την ηρεμία ή μετά το βήχα στην ικανοποίηση ή στη συχνότητα πονοκεφάλου, ναυτίας ή/και εμέτου.
Συμπέρασμα: Η συνδυασμένη υπαραχνοειδής – επισκληρίδια αναισθησία με ροπιβακαΐνη 0.75% για καισαρική τομή είναι πιο επωφελής όσον αφορά στην ταχύτερη διακίνηση των ασθενών, σε σχέση με την επισκληρίδια αναισθησία. Οι αναλγητικές ανάγκες και οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν διέφεραν στις δύο ομάδες.
Περίληψη στα αγγλικά
Objective: Nowadays, regional anaesthesia is the technique of choice for elective caesarean section. The aim of this randomized study was to compare the combined subarachnoid-epidural technique with the epidural technique.
Materials and methods: One hundred and eight parturients scheduled for elective caesarean section were randomly chosen to receive combined subarachnoid-epidural anaesthesia (C) or epidural anaesthesia (E). Fifteen ml of ropivacaine 0.75% was given to the E group, whereas the C group received 2 ml of ropivacaine 0.75%.
Time required for the sensory block to reach and regress to T4 and T6 dermatomes respectively, time of entrance and discharge from the PACU and time for full recovery of motor block were recorded.
Two, 4, 8 and 24 hours postoperatively, the analgesic requirements for morphine, as well as the VAS scores at rest and cough were recorded. Ambulation ability 8 hours postoperatively, satisfaction using the verbal score scale 0-10, as well as the incidence of headache, nausea and vomiting, in the first 24 hours postoperatively were recorded.
Results: Sensory block reached T4 dermatome after 28±10 min in the E group and after 9±4 min in the C (p< 0.001) and regressed to T6 dermatome after 200 (98-439) min in the E group and 125.5 (70-332) min in the C group (p<0.001). There was a significant difference in time of entrance and exit from the PACU between the E group (93.14±14.9 and 233.3±86.02 min, respectively) and the C group (76.23 ±14.2 and 154.65±61.8 min, respectively) (p<0.001). The median time to full motor recovery was significantly higher in the E (120 (78-399) min) than in the C group (101 (69-258) min) (p=0.003).
Morphine consumption 2 hours after the operation was 1.78±2.45 mg in the E versus 7.30±4.69 mg in the C group (p<0.001). Morphine consumption 4 hours postoperatively was 3.27±3.81 mg and 9.04±5.7 mg in the E and C group respectively (p<0.001). Cumulative morphine consumption after 24 hours was 40.71±16.05 mg in the E group versus 42.71±17.2 mg in the C group (p=0.38). The two groups did not differ regarding VAS score, at rest or cough, satisfaction and incidence of headache, nausea and/or vomiting at any time point of measurement.
Conclusion: Combined subarachnoid-epidural anaesthesia with 0.75% ropivacaine for caesarean section is more effective regarding the fast-tracking of patients, comparing to the epidural anaesthesia. The analgesic needs and the adverse effects did not differ between the two techniques.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Επισκληρίδια αναισθησίαepidural anesthesia
Συνδυασμένη υπαραχνοειδής-επισκληρίδια αναισθησίαcombined spinal-epidural anesthesia
καισαρική τομήcesarean section
κατανάλωση μορφίνηςmorphine consumption
ροπιβακαίνηropivacaine


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΔιαμαντήςΜόρφηςΑ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ