ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): CE8254B35CE35B06C2257A3100487A71
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 4 / 7 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Βασικών Επιστημών
Τίτλος: Στερεοτακτική νευροχειρουργική ανατομική του επικλινή πυρήνα
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 219
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Ναι
Σελίδες ευρετηρίου: 212-216
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Αναπλ. Καθ. Σοφία Αναγνωστοπούλου , Αναπλ. Καθ. Διονύσιος Βενιεράτος, Αναπλ. Καθ. Ευάγγελος Κοτσιομήτης
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 207
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Ο επικλινής πυρήνας εμπλέκεται σε μερικές από τις συχνότερες νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές και αποτελεί στόχο της Στερεοτακτικής και Λειτουργικής Νευροχειρουργικής. Σκοπός της έρευνας ήταν η λεπτομερής μελέτη της ανατομίας του επικλινή, με έμφαση στη στερεοτακτική του μελέτη, προκειμένου να καθοριστούν εκείνες οι παράμετροι που θα επιτρέψουν την υψηλής ακρίβειας στόχευσή του και θα κάνουν την επέμβαση της εν τω βάθει διέγερσής του ασφαλέστερη, ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη. Το υλικό ήταν 41 εγκεφαλικά ημισφαίρια, τέσσερα πτώματα της Αίθουσας Ανατομών και κρανία. Η έρευνα εστίασε στη διεξοδική ανατομική μελέτη της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης του επικλινή. Βρέθηκαν στερεοτακτικά σταθερές περιοχές στον επικλινή και προτάθηκε ένα μοντέλο ασφαλούς πλοήγησης για την εν τω βάθει διέγερσή του, με βάση το οποίο καθορίστηκε η ασφαλέστερη γωνία της τροχιάς του ηλεκτροδίου και το μήκος του ενδοπυρηνικού τμήματος της τροχιάς αυτής. Επίσης, το χρησιμοποιούμενο, σήμερα, σημείο-στόχος του ηλεκτροδίου βρέθηκε να εντοπίζεται εκτός των ορίων του πυρήνα στο 8% των περιπτώσεων. Ανατομική καθοδήγηση για υψηλής ακρίβειας στερεοτακτική στόχευση του επικλινή είναι εφικτή με βάση τις σταθερές περιοχές. Με την εφαρμογή του μοντέλου ασφαλούς πλοήγησης και μια ελάχιστη μείωση του βάθους του σημείου-στόχου του ηλεκτροδίου, μπορεί να βελτιωθεί η ασφάλεια και η χειρουργική ακρίβεια της μεθόδου.
Περίληψη στα αγγλικά
The human nucleus accumbens is involved in some of the commonest neurological and psychiatric disorders and constitutes a target of Stereotactic and Functional Neurosurgery for selected patients. Purpose of this research was the detailed study of the nucleus accumbens anatomy, emphasizing on its stereotactic study, in order to determine those parameters which could allow its highly precise targeting and make the deep brain stimulation of this nucleus safer, more precise and more effective. The material was 41 formalin-fixated cerebral hemispheres, four formalin-embalmed cadavers and skulls. The main part of the research was focused on studying anatomically the nucleus accumbens deep brain stimulation. Stereotactically standard areas were found within this nucleus. The safe navigation model, which was proposed for nucleus accumbens deep brain stimulation, determined the safest electrode trajectory angle and trajectory’s length within the nucleus. The today used electrode target point found to miss the target in 8% of cases. Anatomic guidance for highly precise stereotactic targeting of the nucleus accumbens is possible based on the provided standard areas. With the application of the safe navigation model and a slight reduction of the electrode target point depth, the safety and surgical accuracy of this procedure can be significantly improved.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερσηDeep Brain Stimulation
Επικλινής πυρήναςNeurosurgical Anatomy
Νευροχειρουργική ΑνατομίαNucleus accumbens
Στερεοτακτική ΑνατομίαStereotactic Anatomy
Στερεοτακτική ΝευροχειρουργικήStereotactic Neurosurgery


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΜαυρίδηςΙωάννηςΝ.


Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου.


URL πλήρους ψηφιακού κειμένου: http://www.lib.uoa.gr/greylit/greylit.pl?i=CE8254B35CE35B06C2257A3100487A71


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ