ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 9F318E7538EB9504C2257AAA003BD384
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 2 / 11 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Χειρουργικός
Τίτλος: Συμβολή στη μελέτη της σύγχρονης χειρουργικής της ωχράς κηλίδος
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 101
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Χρυσάνθη Κουτσανδρέα (επιβλέπουσα), Μιχαήλ Αποστολόπουλος, Παναγιώτης Θεοδοσιάδης
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 201
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Σκοπός:Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την μελέτη ασθενών με πλήρους πάχους οπή της ωχράς κηλίδας, και εστιάστηκε στις παραλλαγές της χειρουργικής τεχνικής που αφορούν την επιλογή του αερίου επιπωματισμού σε συνδυασμό με βραχείας διαρκείας πρηνή θέση του ασθενούς οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με βραχείας διάρκειας αέριο επιπωματισμού και βραχύ χρόνο παραμονής σε πρηνή θέση κεφαλής.
Μεθοδολογία:Η μελέτη περιέλαβε 46 ασθενείς με πλήρους πάχους οπή της ωχράς σταδίου 2 εως 4 οι οποίοι υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση. Οι επεμβάσεις έλαβαν χώρα μεταξύ Μαρτίου 2008 και Ιανουαρίου 2011. Είκοσι τρεις ασθενείς υπεβλήθησαν σε επέμβαση οπής της ωχράς και χρησιμοποιήθηκε αέριο επιπωματισμού 20% SF6 και εν συνεχεία παρέμειναν σε πρηνή θέση της κεφαλής για 2 μέρες μετεγχειρητικά (αυτοί οι ασθενείς αποτέλεσαν την ομάδα SF6). Αυτοί οι ασθενείς συγκρίθηκαν με 23 ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί προγενέστερα σε επέμβαση για αντιμετώπιση πλήρους πάχους οπή της ωχράς με αέριο επιπωματισμού C3F8 14% και μετεγχειρητικά έμειναν επίσης σε πρηνή θέση της κεφαλής για 2 μέρες (αυτοί οι ασθενείς αποτέλεσαν την ομάδα C3F8)
Συμπεράσματα- Αποτελέσματα: 1)Το ανατομικό αποτέλεσμα της χειρουργικής αντιμετώπισης της οπής ωχράς κηλίδας ήταν 96% στην ομάδα των περιστατικών που χρησιμοποιήθηκε το αέριο C3F8 και 100% στην ομάδα των περιστατικών που χρησιμοποιήθηκε το SF6 όπως καταδείχθηκε σαφώς με τη μέθοδο της Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής. 2) Η οπτική οξύτητα παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση στα περιστατικά μας (3 γραμμές του πίνακα Snellen στο 52% των οφθαλμών της ομάδας του C3F8 και 3 γραμμές Snellen στο 78% των οφθαλμών της την ομάδας του SF6) μετά από την ανατομικά επιτυχή αντιμετώπιση της πλήρους πάχους οπής της ωχράς κηλίδας. 3)Αέριο βραχείας διάρκειας επιπωματισμού (όπως το SF6) είναι επαρκές για επιτυχή αντιμετώπιση της πλήρους πάχους οπής της ωχράς κηλίδας, τουλάχιστον στα στάδια 2 και 3 των οπών. 4)Η μετεγχειρητική αύξηση της οπτικής οξύτητας συσχετίζεται άμεσα με την καλύτερη προεγχειρητική οπτική οξύτητα και με το μικρότερο μέγεθος των οπών. 5) Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη χρήση, αερίου μακράς διάρκειας παραμονής στον οφθαλμό (όπως το C3F8) και του βραχείας διαρκείας στον οφθαλμό (όπως το SF6).
Περίληψη στα αγγλικά
Purpose: To report on the outcomes of vitrectomy and sulfur hexafluoride (SF6) gas tamponade for idiopathic macular holes with 2 days of face-down positioning.
Patients and methods: This was a prospective, nonrandomized, observational sequential case-series study on 23 consecutive patients receiving macular hole surgery using 20% SF6 and advised to stay in a face-down position for 2 days postoperatively (SF6 group). These patients were compared to 23 consecutive patients who had previously undergone macular hole surgery, had received 14% C3F8, and were advised to maintain a face-down position for 2 days (C3F8 group). Patients in both groups underwent vitrectomy, internal limiting membrane peeling, and fluid gas exchange using either SF6 or C3F8. Preoperative and postoperative data included best corrected visual acuity recorded in LogMAR units, slit-lamp biomicroscopy, and optical coherence tomography.
Results: At a 6-month follow-up, macular hole closure was noted in 23/23 eyes (100%) and in 22/23 eyes (96%) in the SF6 and C3F8 groups, respectively. The improvement in visual acuity (measured through Snellen acuity lines both preoperatively until 6 months postoperatively) was 4.08 ± 2.31 (95% confidence interval [CI]: 3.08–5.08) for the SF6 group and 2.87 ± 2.30 (95% CI: 1.87–3.86) for the C3F8 group; this difference was not statistically significant (P = 0.06).
Conclusion: Vitrectomy with internal limiting membrane peeling and a short-acting gas tamponade using SF6 with posture limitation for 2 days may give a high success rate in macular hole surgery.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Οπή ωχράςMacula hole
Χειρουργική ωχράςMacula surgery
SF6, C3F8SF6, C3F8
Αέρια επιπωματισμού υαλοειδικής κοιλότητος Gas tamponade of vitreous cavity


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΞηρούΣταματία-ΤίναΓ.


Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου.


URL πλήρους ψηφιακού κειμένου: http://www.lib.uoa.gr/greylit/greylit.pl?i=9F318E7538EB9504C2257AAA003BD384


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ