ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 98D2B1F111C5F1CDC2257AE10053A8F9
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 27 / 12 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Παθολογίας
Τίτλος: Προγνωστική αξία των επιπέδων των διαλυτών υποδοχέων των κυτταροκινών IL-1, IL-6, IGF-1, VEGF-1 στον ορό ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα.
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 142
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Π. Ρούσσου (επιβλέπουσα), Α. Αχείμαστος, Ι. Μελέτης
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 347
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Ιδιαίτερα σημαντικός φαίνεται ο ρόλος των κυτταροκινών στην παθοφυσιολογία του Πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ). Οι κυτταροκίνες ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό, την επιβίωση και την ανθεκτικότητα στη θεραπεία των κακοήθων κυττάρων. Η δράση τους επάγεται τόσο μέσω των μεμβρανικών όσο και διαλυτών υποδοχέων. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της προγνωστικής αξίας των επιπέδων ορού των διαλυτών υποδοχέων των κυτταροκινών (ΔΥΚ) IL-1, IL-6, IGF-1, VEGF σε ασθενείς με ΠΜ και η συσχετισή τους με τη διάγνωση, πρόοδο και έκβαση της νόσου. Μέθοδος: Η ανοσοενζυμική μέθοδος ELISA χρησιμοποιήθηκε γιατη μέτρηση των ΔΥΚ στον ορό 42 ασθενών με ΠΜ κατά τη διάγνωση της νόσου και στη συνέχεια ανά τρίμηνο για ένα χρόνο. Οι μετρήσεις συγκρίθηκαν με εκείνες 50 υγιών μαρτύρων και συσχετίστηκαν με άλλους γνωστούς προγνωστικούς δείκτες της νόσου. Αποτελέσματα: Σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών και υγιών μαρτύρων αφορούσε στα επίπεδα των ΔΥ sIL-1bR και sIL-6R, εύρημα που υποστηρίζει τη χρησιμοποίησή τους ως δείκτες διάγνωσης του ΠΜ. Οι μεταβολές του sIL-1bR σχετίστηκαν με το κατά ISS στάδιο της νόσου, ενώ τα επίπεδα του στη διάγνωση με την ολική επιβίωση. Έτσι, η μελέτη για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία αναδεικνύει τον sIL-1bR σε σημαντικό δείκτη του ΠΜ.
Περίληψη στα αγγλικά
Cytokines play an important role at the pathophysiology of multiple myeloma (MM). They regulate the proliferation, growth, survival and resistance to treatment of malignant cells. They mediate their effect via membrane as well as soluble receptors. Our study aims to investigate the prognostic value of the serum levels of the soluble receptors of cytokines IL-1, IL-6, IGF-1, VEGF-1 in patients with multiple myeloma and to further evaluate their correlation with the diagnosis, progress and outcome of the disease. Patients and Method: serum samples of 42 newly diagnosed patients with MM were measured at the diagnosis of the disease and thereafter every 3 months for a total period of one year. The results were compared to those of 50 healthy volunteers donors and they were correlated with the classical prognostic markers of the disease. Results: we found a significant difference between patient and control groups regarding the levels of sIL-1βR and sIL-6R, which suggests their use as diagnostic markers in MM. The changes through time of sIL-1βR were correlated with the ISS stage and its levels at diagnosis were independent predictive factor for overall survival. Thus, our study for the first time recognizes sIL-1βR as relevant marker for MM.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Πολλαπλό μυέλωμαMultiple myeloma
Διαλυτοί υποδοχείς κυτταροκινώνSerum soluble cytokine receptors
Προγνωστική αξίαPrognostic value
IL-1, IL-6, IGF-1, VEGF-1IL-1, IL-6, IGF-1, VEGF-1


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΜπουζάνηΜαρίαΔημ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ