ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 6444F0C4F3D5BA48C2257AB10030BAA9
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 9 / 11 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Παθολογίας
Τίτλος: Τεχνικές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου: Σύγκριση της διαγνωστικής αξίας των μετρήσεων στο σπίτι και της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης.
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 136
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Γεώργιος Στεργίου
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 206
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Σκοπός: H αρτηριακή πίεση (ΑΠ) εκτός ιατρείου αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αξιολόγηση της αρτηριακής υπέρτασης και κατΆ επέκταση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Εν τούτοις, μόνο μικρές μελέτες έχουν προσδιορίσει τη διαγνωστική αξία της ΑΠ στο σπίτι συγκριτικά με την 24ωρη ΑΠ (μέθοδο αναφοράς για την αξιολόγηση της ΑΠ εκτός ιατρείου). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της χρησιμότητας της ΑΠ στο σπίτι συγκριτικά με την 24ωρη ΑΠ στη διάγνωση της εμμένουσας υπέρτασης, του φαινομένου της υπέρτασης λευκής μπλούζας και της συγκαλυμμένης υπέρτασης σε υπερτασικούς υπό ή χωρίς αγωγή με βάση το προτεινόμενο από τις διεθνείς οδηγίες πρωτόκολλο μετρήσεων της ΑΠ στο σπίτι. Η διαγνωστική αξία της ΑΠ στο σπίτι ελέγχθηκε επιπλέον σε ομάδα ασθενών με ανθεκτική υπέρταση, ενώ αξιολογήθηκε με τις δύο τεχνικές η πρωινή ΑΠ, μια νέα παράμετρος, με επιπρόσθετη προγνωστική αξία για τα καρδιαγγειακά συμβάματα.
Μέθοδος: Συμπεριλήφθησαν 613 ασθενείς με αυξημένη ΑΠ (μέση ηλικία 53±12.4 [SD] έτη, άρρενες 57%, χωρίς αντιυπερτασική αγωγή 59%). Αξιολογήθηκαν με ΑΠ στο ιατρείο (3 επισκέψεις, τριπλές μετρήσεις/επίσκεψη), στο σπίτι (6 ημέρες, διπλές πρωινές και απογευματινές μετρήσεις) και 24ωρη καταγραφή (20 min μεσοδιάστημα) εντός 6 εβδομάδων. Στην υποομάδα των ασθενών υπό ≥3 αντιυπερτασικά φάρμακα ορίστηκε ως ανθεκτική υπέρταση ιατρείου η παθολογική ΑΠ ιατρείου και ως αληθής ανθεκτική υπέρταση, η αυξημένη 24ωρη ΑΠ ημέρας. Η διαγνωστική αξία της ΑΠ στο σπίτι αξιολογήθηκε συγκριτικά με την 24ωρη ΑΠ ημέρας (μέθοδος αναφοράς), ενώ τα διαγνωστικά όρια της υπέρτασης ήταν ≥135/85 mmHg για την ΑΠ στο σπίτι και την 24ωρη ημέρας και ≥140/90 mmHg για τις μετρήσεις στο ιατρείο. Η πρωινή AΠ στο σπίτι (6 ημέρες, διπλές πρωινές μετρήσεις) συγκρίθηκε με την πρωινή 24ωρη ΑΠ (3 ορισμοί: μέσος όρος 1ης ώρας, 1ης και 2ης και 1ης, 2ης και 3ης ώρας μετά την έγερση από το κρεβάτι). Ως ασθενείς με πρωινή υπέρταση ορίστηκαν αυτοί με πρωινή ΑΠ ≥135/85 mmHg (στο σπίτι και/ή στην 24ωρη καταγραφή).
Αποτελέσματα: Εμμένουσα υπέρταση διεγνώσθη στο 50% των ασθενών με 24ωρη ΑΠ και με ΑΠ στο σπίτι (συμφωνία 89%, kappa 0.79), υπέρταση λευκής μπλούζας στο 14% και 15% αντίστοιχα (συμφωνία 89%, kappa 0.56) και συγκαλυμμένη υπέρταση στο 16% και 15% (συμφωνία 88%, kappa 0.52). Η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική και η αρνητική προγνωστική αξία της ΑΠ στο σπίτι για τη διάγνωση της εμμένουσας υπέρτασης ήταν 90%, 89%, 89% και 90%, της υπέρτασης λευκής μπλούζας 61%, 94%, 64% και 94% και της συγκαλυμμένης υπέρτασης 60%, 93%, 60% και 93%. Μεταξύ των 73 ασθενών υπό ≥3 αντιυπερτασικά, 44 (60%) είχαν ανθεκτική υπέρταση ιατρείου και 40 (55%) αληθή ανθεκτική υπέρταση. Η διαγνωστική συμφωνία των δυο τεχνικών ως προς την ανθεκτική υπέρταση ιατρείου ήταν 82% (kappa 0.59), η ευαισθησία, ειδικότητα, θετική και αρνητική προγνωστική αξία 93%, 63%, 81% και 83% και για την αληθή ανθεκτική υπέρταση 74% (kappa 0.46) και 90%, 55%, 71% και 82% αντίστοιχα. Η πρωινή 24ωρη ΑΠ (2 πρώτες ώρες από την έγερση) ήταν παρόμοια με την πρωινή ΑΠ στο σπίτι (μέση διαφορά 0.4±14/1.2±8.6 mmHg, p=NS/<0.01, συστολική/διαστολική; συσχέτιση, r=0.60/0.68, p<0.001). Mέτρια διαγνωστική συμφωνία διαπιστώθηκε μεταξύ της πρωινής ΑΠ στο σπίτι και της 24ωρης (2 πρώτες ώρες) για τη διάγνωση ασθενών με πρωινή υπέρταση (συμφωνία 72/75 %, kappa 0.44/0.51, συστολική/διαστολική). Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα όταν συγκρίθηκαν η πρωινή ΑΠ στο σπίτι με την 24ωρη ΑΠ της 1ης ή των 3 πρώτων ωρών από την πρωινή έγερση.
Συμπεράσματα: Η ΑΠ στο σπίτι είναι αξιόπιστη εναλλακτική τεχνική της 24ωρης ΑΠ για τη διαγνωστική προσπέλαση της εμμένουσας υπέρτασης και των φαινόμενων υπέρτασης λευκής μπλούζας και συγκαλυμμένης υπέρτασης. Η διαγνωστική της αξία επιβεβαιώθηκε και σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση ιατρείου οπότε η χρήση της αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ασθενείς υπό πολλαπλή αντιυπερτασική αγωγή για τον έλεγχο της επαρκούς ρύθμισης και τον αποκλεισμό της συγκαλυμμένης υπέρτασης. Παρά τις μεθοδολογικές διαφορές, διαπιστώθηκε σημαντική συμφωνία μεταξύ της ΑΠ στο σπίτι και 24ωρης ΑΠ στον προσδιορισμό της πρωινής πίεσης και τη διάγνωση της πρωινής υπέρτασης.
Περίληψη στα αγγλικά
Background: Several studies with relatively small size, different design and endpoints have investigated the diagnostic ability of home blood pressure (HBP) monitoring. The objective of this study was to investigate the usefulness of HBP compared to ambulatory monitoring (ABP) in diagnosing sustained hypertension, white coat phenomenon (WCP) and masked hypertension (MH) in a large sample of untreated and treated subjects using a blood pressure (BP) monitoring protocol according to current guidelines. The diagnostic ability of HBP was also tested in subjects with resistant hypertension (RH), whereas morning hypertension detected by HBP or ABP, a novel field in hypertension was also investigated.
Method: A total of 613 subjects attending a hypertension clinic (mean age 53±12.4 [SD] years, men 57%, untreated 59%) had measurements of clinic BP (3 visits, triplicate measurements per visit), HBP (6 days, duplicate morning and evening measurements) and awake ABP (20 min intervals) within 6 weeks. Among subjects on stable treatment with ≥3 antihypertensive drugs, clinic RH was defined as elevated clinic BP and true RH as elevated awake ABP. The diagnostic value of HBP was assessed by taking ABP as reference method. Threshold for hypertension diagnosis was ≥135/85 mmHg for HBP and awake ABP and ≥140/90 mmHg for clinic BP. Morning HBP (6 days, duplicate morning readings) was compared with mοrning ABP (first 1, 2 or 3 h after arising). Morning hypertensives' were defined as individuals with morning HBP or ABP ≥135/85 mmHg.
Results: Sustained hypertension was diagnosed in 50% of the participants by ABP and HBP (agreement 89%, kappa 0.79), WCP in 14% and 15% respectively (agreement 89%, kappa 0.56) and MH in 16% and 15% (agreement 88%, kappa 0.52). The sensitivity, specificity, positive and negative predictive value of HBP in detecting sustained hypertension were 90%, 89%, 89% and 90% respectively, WCP 61%, 94%, 64% and 94% and MH 60%, 93%, 60% and 93%. These findings did not change when treated or untreated subjects were analysed separately. Among 73 subjects on ≥3 antihypertensive drugs, 44 (60%) had clinic RH and 40 (55%) true RH. There was agreement between ABP and HBP in diagnosing clinic RH in 82% of the cases (kappa 0.59). Regarding the diagnosis of true RH, there was agreement between ABP and HBP in 74% of the cases (kappa 0.46).The sensitivity, specificity and positive and negative predictive values of HBP in detecting clinic RH were 93%, 63% and 81% and 83%, respectively and true RH were 90%, 55% and 71% and 82%, respectively. Morning ABP (2 h) was the closest to morning HBP (mean difference 0.4±14.0/1.2±8.6 mmHg, p=NS/<0.01, systolic/diastolic) and was strongly correlated with morning ABP (r=0.60/0.68, p< 0.001). There was moderate agreement between morning HBP and morning ABP in detecting morning hypertensives (agreement 72%, kappa 0.44, for systolic BP and 75%, kappa 0.51, for diastolic). These findings did not change when morning ABP of 1 or 3 h after arising were used.
Conclusions: HBP appears to be a reliable alternative to ABP in the diagnosis of hypertension and the detection of WCP and MH in both untreated and treated subjects. HBP retains the same diagnostic ability in patients with RH and might therefore, be a useful tool in both uncontrolled and controlled subjects on triple therapy to detect the WCP and also masked RH. Despite their methodological differences, there seems to be considerable similarity between morning HBP and morning ABP, suggesting that these methods are interchangeable for the assessment of morning hypertension.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσηςambulatory blood pressure monitoring
αρτηριακή πίεση στο σπίτιhome blood pressure monitoring
διαγνωστική αξίαdiagnosic value
εμμένουσα υπέρτασηmasked hypertension
συγκαλυμμένη υπέρτασηwhite coat hypertension


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΝασοθύμιουΕυθυμίαΓ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ