ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 20C4F109C6A7BFC9C2257ABD003AA8D3
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 21 / 11 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Παθολογίας
Τίτλος: Συσχέτιση μεταξύ πολυμορφισμού των πολυσακχαριτιδικών υποδοχέων (Toll-like υποδοχέων και CD14) και ευπάθειας στην ανάπτυξη αλκοολικής νόσου του ήπατος.
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 136
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Καθηγητής Σ. Ντουράκης (επιβλέπων), Αν. Καθ. Α. Χατζηγιάννη, Λέκτορας Α. Αλεξοπούλου
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 201
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Η κατάχρηση της αιθανόλης είναι μείζον κοινωνικό και κλινικό πρόβλημα, με συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των χρηστών να αναπτύσσει αλκοολική νόσο του ήπατος (ΑΝΗ). Όπως γνωρίζουμε η εμφάνιση και η σοβαρότητα της αλκοολικής νόσου του ήπατος, εξαρτάται από την ποσότητα και τη διάρκεια κατάχρησης αλκοόλ. Το γεγονός αυτό αυτό δε δικαιολογεί τις διαφορές που παρατηρούνται σε αλκοολικούς ασθενείς ακόμα και μετά από όμοια ποσότητα και διάρκεια κατάχρησης. Βιβλιογραφικά περιβαλλοντικοί και άλλοι παράγοντες σχετίζονται με την ευπάθεια στην αλκοολική νόσο του ήπατος. Ίσως γονιδιακοί παράγοντες ευθύνονται γι αυτό.
Σκοπός: Να καθορίσει σε Έλληνες χρήστες την πιθανότητα συσχέτισης των πολυμορφισμών στα γονίδια TLR-4 και CD14 με την ΑΝΗ.
Μέθοδος: 4 Ομάδες ασθενών έλαβαν μέρος στη μελέτη μας. 96 είχαν αλκοολική κίρρωση ήπατος(ομάδα Ι), 104 έπασχαν από κίρρωση ήπατος μη αλκοολικής αιτιολογίας(ομάδα ΙΙ),100 υγιείς αιμοδότες (ομάδα ΙΙΙ και 50 αλκοολικοί μάρτυρες (ομάδα ΙV).
Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας τεκμηριώθηκε σημαντική συσχέτιση με τον πολυμορφισμού CD14 του γονιδίου, αλλά όχι και με τον πολυμορφισμό του TLR-4 γονιδίου.
Περίληψη στα αγγλικά
Ethanol abuse is a major social and clinical problem with and increasing present of drinker developing alcoholic liver disease (ALD). The incident and severity of alcoholic liver disease in chronic drinker has been found to correlate with some environment factors and specially with dose of alcohol consumption, but it is obvious that other parameters contribute to individual alcohol susceptibility.
Aim: To evaluate in a series of Greek drinkers the possible association of polymorphism in the TLR-4 and CD14 with alcoholic liver disease (ALD).
Methods: 4 Groups of patients. 96 patients with ALD (group I), 104 with cirrhosis of other etiology (group II), 100 healthy subjects (group III) and 50 drinkers, but without liver disease (group IV).
Conclusions: In our study was found a significant association with the CD14 polymorphism gene, but not with TLR4 polymorphism gene.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Αλκοολική νόσος του ήπατοςAlcoholic liver disease
Κατάχρηση αλκοόλAlcohol abuse
Ατομική ευπάθειαSusceptibility
ΠολυμορφισμοίPolymorphism
Γονίδια CD14 και TLR4Genes CD14 and TLR4


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΝέζηΒασιλικήΝικ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ