ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 1D7370F4F2BE6236C2257AD200348552
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 12 / 12 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Τίτλος: Διερευνηση στην παθογένεια και αιτιολογία των κακοηθειων του λεμφοαιμοποιητικού συστήματος στην παιδική ηλικία
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 164
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Ελένη Πετρίδου
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 192
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Οι λευχαιμίες και τα λεμφώματα είναι αντιστοίχως η πρώτη και η τρίτη από πλευράς επίπτωσης συχνότερες μορφές κακοήθους νοσήματος στην παιδική ηλικία. Οι θυμικές μάζες συγκαταλέγονται στις σπάνιες μάζες μεσοθωρακίου της παιδικής ηλικίας και ο εντοπισμός τους εγείρει υποψίες για πιθανές κακοήθειες. Παρά τον καθοριστικό ρόλο του θύμου αδένα στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, δεν υπάρχουν ελληνικές μελέτες που να διερευνούν τον ρόλο του αδένα αυτού στην ανάπτυξη κακοηθών νεοπλασμάτων του λεμφοαιμοποιητικού ιστού κατά την παιδική ηλικία, με αποτέλεσμα αρκετές πτυχές της νόσου να παραμένουν μέχρι σήμερα αδιευκρίνιστες. Σκοπός της διατριβής ήταν να μελετηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας η λειτουργία του θύμου αδένα, σε σχέση με τη λευχαιμογένεση της παιδικής ηλικίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα του Ελληνικού Αρχείου Παιδικών Αιματολογικών Κακοηθειών. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 120 παιδιά ηλικίας 1-15 ετών (30 Τ-κυτταρικής αρχής ΟΛΛ, 30 Β-κυτταρικής αρχής ΟΛΛ, 60 υγιείς νοσοκομειακοί μάρτυρες), και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 01/01/1996-31/10/1999. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι Τ-κυτταρικής προέλευσης ΟΛΛ χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλότερες τιμές των επιπέδων TREC, συγκριτικά με τις ΟΛΛ Β-κυτταρικής αρχής και τους υγιείς μάρτυρες. Συμπερασματικά λοιπόν, η λειτουργία του θύμου αδένα είναι πιθανότατα περιορισμένη στα παιδιά με ΟΛΛ Τ-κυτταρικής αρχής. Επίσης η παρούσα μελέτη παρέχει μία πρώτη ένδειξη ότι οι υψηλότερες τιμές των TREC σχετίζονται με ευνοϊκότερη πρόγνωση στις αιματολογικές παιδικές κακοήθειες. Στη συνέχεια κατόπιν διερεύνησης πιθανών παραγόντων κινδύνου που εμπλέκονται στην παθογένεση των κακοηθών νεοπλασμάτων του λεμφοαιμοποιητικού ιστού κατά την παιδική ηλικία διαπιστώθηκε ότι η σχέση ανάμεσα στις κακοήθειες αυτές και το κάπνισμα της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη, αν και έχει μελετηθεί ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία, οι υπάρχουσες ενδείξεις είναι αρκετά συγκεχυμένες. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε μια μετα-ανάλυση, η οποία συμπεριλάμβανε 9.167 περιπτώσεις παιδικής ΟΛΛ, 1.925 περιπτώσεις παιδικής ΟΜΛ και 25.221 μάρτυρες, που προέρχονταν από εννέα διαφορετικές χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία και Ολλανδία), χωρίς τελικά να εντοπιστεί κάποια ένδειξη για στατιστικά σημαντικό αυξημένο κίνδυνο ΟΛΛ ή ΟΜΛ σε παιδιά των οποίων οι μητέρες κάπνιζαν κατά την εγκυμοσύνη. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πληρέστερη κατανόηση της παθογένειας, της πρόγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου στην παιδική ηλικία.
Περίληψη στα αγγλικά
Leukaemias and lymphomas are ranked first and third respectively, in terms of incidence, among all cancer-related diseases in childhood. Thymic masses belong to the rare masses of childhood mesothorax, and their identification raise suspicions for possible malignancies. Despite the crucial role of thymus in the function of immune system, there are no available studies in Greece evaluating the role of thymus in the development of childhood hematopoietic malignancies, and thus, some aspects of the disease remain, till nowadays, unclear. The aim of the current thesis was to study, for the first time in our country, the thymic function of, in respect with the development of childhood hematopoietic malignancies, based on the data derived from the Nationwide Registry for Childhood Hematological Malignancies, in the hope of contributing in the pathogenesis mechanism of these entities. The study sample consisted of 120 children aged 1-15 years (30 T-cell origin ALL, 30 B-cell origin ALL, 60 healthy hospital controls) and the data collection realized during the period 01/01/1996-31/10/1999. According to the results, there was highly significant reduction of TREC values in T-cell malignancies as compared with B-cell origin ALL and healthy controls. Therefore, the function of thymus is possibly limited in children with T-cell origin ALL. Moreover the current study indicates that there is a pattern of concordance of high TREC values with better disease prognosis in hematologic childhood malignancies. Subsequently, with a view in prevention of leukemias and lymphomas in child hood, we researched and evaluated possible risk factors for the development of childhood hematopoietic malignancies, namely maternal smoking during pregnancy. We concluded that although the relationship between the above malignancies and maternal smoking during pregnancy has been studied in the world literature, the existing evidence is not conclusive. In this context, we decided to perform a meta-analysis, including 9,167 cases of ALL, 1,925 cases of AML and 25,221 health controls, deriving from 9 different countries (USA, United Kingdom, Canada, Australia, France, Greece, Italy, Sweden and Netherlands). There was no evidence for a statistical significant increased risk for ALL or AML in children whose mothers used to smoke during pregnancy. Further studies are required in both national and international level that would contribute effectively in the thorough understanding of etiology, pathogenesis, prognosis and therapeutic treatment of the disease in childhood.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Νεοπλάσματα λεμφοαιμοποιητικού
παιδιών
Childhood hematopoietic neoplasmas
ΛευχαιμίαLeukemia
ΛέμφωμαLymphoma
Θύμος αδέναςThymus gland
Κυτταρική ανοσίαCellular immuity


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΚλημεντοπούλουΑλεξάνδραΕ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ